Energeticky náročné podniky

Kompenzácie na položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife prevádzkového systému.

Cieľ:

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

Oprávnení príjemcovia:

Energeticky náročné podniky, ktoré patria do podporovaného odvetvia v súlade s Usmernením Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel a pod. a ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“).
Uvedené podniky musia tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou je aj spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh v predchádzajúcom roku.

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. novembra 2022

Lehota na predkladanie žiadostí: 25. novembra 2022

Disponibilný objem zdrojov: 40 mil. eur

Poskytovateľ dotácie:

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Maximálna suma dotácie: -

Minimálne suma dotácie: -

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Podávanie žiadosti: v listinnej podobe aj elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk

Podrobné informácie o výzve

Kontakt pre viac informácií:

Telefón: 02/4854 1111
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram