Príspevky na úsporné opatrenia

Podporné programy a fondy, z ktorých je možné získať príspevky na znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Obnov dom

Program Obnov dom

Dotácie na obnovu rodinných domov z programu Obnov dom sú financované z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Vďaka podpore by malo byť do roku 2026 obnovených 30-tisíc starších domov. Program administruje Slovenská agentúra životného prostredia. 

Zelená domácnostiam

Národný projekt Zelená domácnostiam

Poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Príspevky do 50 % oprávnených nákladov na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov a slnečných kolektorov a kotlov na biomasu boli financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje pokračovanie Národného projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude financované z programu Slovensko. 

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania

Fond zabezpečuje podporu prostredníctvom poskytovania výhodných dlhodobých úverov na zateplenie bytových a rodinných domov. Bytové domy môžu úvery využiť napríklad aj na odstránenie systémových porúch , modernizáciu alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení, výmenu alebo modernizáciu výťahu, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Žiadosti o úvery je možné zvyčajne každoročne podávať do konca augusta, respektíve do konca septembra.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR logo

Dotácie na odstránenie systémových porúch v bytových domoch

Dotácie na vybrané systémové poruchy v bytových domoch možno získať až do výšky 70 % oprávnených nákladov. Žiadosti sa podávajú v termíne od 15. januára do 31. mája príslušného kalendárneho roku na okresných úradoch v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram