Podmienky používania

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
Telefónne číslo: 02 /58248 344
E-mail: office@siea.gov.sk
Správca obsahu a technická podpora: poradenstvo@siea.gov.sk (ďalej len ako „SIEA”)
 1. Úvodné ustanovenia
  1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.setrimeprenas.sk (ďalej ako „Stránka”). (Osoby používajúce Stránku ďalej v texte ako „Užívateľ” alebo „Užívatelia”). Stránka využíva obsah vytvorený v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU”, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.
  2. Prístup na stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu stránky, prípadne iné používanie, ktoré Prevádzkovateľ povoľuje v zmysle týchto Podmienok Užívateľovi, je bezplatné, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.
  3. Prevádzkovateľom Stránky je Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. IČO: 00002801. Správu obsahu Stránky a technickú podporu zabezpečuje: webmaster@siea.gov.sk .
  4. Používaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu Stránky a pod.) Užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  5. V prípade, ak Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný Stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
  6. Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený bez potreby uvedenia dôvodu jednostranne rozhodnúť o tom, že:
   1. rozsah používania Stránky bude určitému Užívateľovi obmedzený,
   2. používanie Stránky bude určitému Užívateľovi zakázané.
  7. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránke povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak.
  8. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne Stránku zrušiť.

 2. Autorské práva a duševné vlastníctvo
  1. Obsah Stránky, dizajn Stránky, grafické vyobrazenie, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy ako aj texty uvedené na Stránke sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora /ov a podliehajú ochrane v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon”).
  2. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich výsledkov tvorivej duševnej činnosti uvedených v bode 2.1 týchto Podmienok je Prevádzkovateľ.
  3. Užívateľ je oprávnený len k Použitiu textu uvedeného na stránke za nasledovných podmienok: Akékoľvek použitie textu (resp. jeho časti) uvedeného na Stránke je možné výlučne na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu však text nesmie byť použitý spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Autorským zákonom, rovnako nesmie byť ani z časti použitý na komerčné účely a predaj a nesmie byť žiadnym spôsobom zo strany užívateľa upravovaný.
  4. V prípade použitia textu alebo časti textu po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase Prevádzkovateľa je Užívateľ vždy povinný uviesť zdroj, minimálne v tvare: Zdroj: setrimeprenas.sk2.5 V prípade záujmu o preberanie väčšieho rozsahu textu, článkov alebo brožúr a letákov, ktoré sú súčasťou stránky setrimeprenas.sk, je vždy nutné kontaktovať Prevádzkovateľa emailom, emailový kontakt: poradenstvo@siea.gov.sk .
  5. Použitie iných diel ako textu, ktoré sú umiestnené na stránke (napr. grafické vyobrazenie, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy) bez označenia logom #setrimeprenas , ktoré sú na Stránke zverejnené bez priamej technickej možnosti ich bezodplatného stiahnutia, je vždy nutné kontaktovať Prevádzkovateľa na emailový kontakt: poradenstvo@siea.gov.
  6. Porušenie práv priemyselného vlastníctva alebo duševného vlastníctva zakladá zodpovednosť a môže byť postihnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 3. Obsah Stránky
  1. Za obsah informácií prvotne publikovaných na Stránke nesie Prevádzkovateľ zodpovednosť len v miere, ktorá mu vyplýva z jeho príslušných zmluvných záväzkov a/alebo z príslušných legislatívnych noriem. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby všetky informácie uverejňované na Stránke boli správne a aktuálne momentom ich uvedenia na Stránku.
  2. Obsah Stránky ktorý bol získaný prevzatím z iných zdrojov, bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé
  3. Obsah Stránky ktorý bol získaný prevzatím z iných zdrojov, bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránky.
  4. Obsah Stránky je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, prípadne stanoviská uverejnené na Stránke musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránke.

 4. Zodpovednosť
  1. Stránka môže obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade ich výskytu má Užívateľ, vo vlastnom záujme, možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mail: poradenstvo@siea.gov.sk a požiadať o nápravu.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránky.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia k Stránke.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránky.
  5. Akékoľvek rozhodnutie užívateľa založené na informáciách uvedených na Stránke patrí do výlučnej zodpovednosti užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody užívateľa vzniknuté v súvislosti s jeho prístupom na Stránku, v súvislosti s informáciami zverejnenými na Stránke, príp. z ich neprípustnosti alebo ich použitia.
  6. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia zo Stránky.

 5. Povinnosti užívateľa Stránky
  1. Užívateľ nesmie:
   1. zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku
   2. zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku, ak nie je v Podmienkach ustanovené inak
   3. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na Stránku s výnimkou prípadu podľa bodu 2.4 týchto Podmienok
  2. Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom odberu správ noviniek zo Stránky. Za akékoľvek zneužitie osobných údajov za účelom odberu noviniek zo strany neoprávnených osôb zodpovedá výlučne užívateľ.

 6. Zásady spracovania osobných údajov
  1. Podmienkou používania Stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov.
  2. Pri registrácii užívateľa na odber noviniek z webovej stránky prevádzkovateľa sú požadované informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov na zasielanie noviniek zo stránky vo forme e-mailovej správy.
  3. Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné. Rozsah osobných údajov je minimalizovaný. Za účelom zasielania noviniek z webovej stránky prevádzkovateľa SIEA spracúva e-mailovú adresu užívateľa.
  4. Užívateľ potvrdzuje súhlas so spracovaním osobných údajov.
  5. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  6. Zaregistrovaný užívateľ má právo na opravu osobných údajov. Môže si zadané osobné údaje sám opraviť, prípadne zmeniť vo svojom profile. Užívateľ má zároveň právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  7. Súhlas na spracovávanie osobných údajov za účelom zasielania noviniek (newslettra) zo stránky sa udeľuje do jeho odvolania, maximálne však 10 rokov od jeho udelenia. Odvolanie súhlasu na spracovávanie osobných údajov je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailu z adresy použitej pri registrácii na odber noviniek na adresu gdpr@siea.gov.sk.
  8. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke v časti O SIEA Ochrana osobných údajov .

 7. Používanie súborov Cookies
  1. Súbory cookie S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
  2. Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
  3. Ako používame súbory cookie? Webstránky sestrimeprenas.sk používajú Cookies pre zabezpečenie správneho fungovania webových stránok (Dôležité súbory Cookies, nie je možné ich vymazať), pre zaznamenávanie návštev a aktivity v službe Google Analytics (Cookies tretej strany, spravované cez samostatné okno dostupné nižšie) a pre poskytnutie rozšírenej funkcionality bočného menu službou AddToAny.com (Cookies tretej strany, spravované cez samostatné okno). Tieto cookies o vás nezbierajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na identifikáciu používateľa. Služba Google Analytics aj AddToAny sú nastavené tak, aby automaticky anonymizovali IP Adresu – identifikátor návštevníka Podrobnejšie informácie o nastavení služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2763052 a https://privacy.google.com/businesses/compliance/ , podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov AddToAny: https://www.addtoany.com/privacy (len anglicky).
  4. Nižšie nájdete prehľad súborov cookie, ktoré stránka setrimeprenas.sk môže používať. Dôležité súbory cookies
   Názov cookies Účel Kategória Platnosť
   _moove_gdpr_popup Tento súbor cookie definuje, či používatelia schválili súbory cookie a skryli vyskakovacie okno cookie CMS WordPress 3 mesiace
   _uvc Tento súbor cookie je spojený so službou AddToAny.com, pomocou ktorej je možné realizvať zdielanie obsahu na sociálne siete resp. aplikácie tretích strán, cookies zbiera informácie o počte kliknutí na jednotlivé dostupné ikony. CMS WordPress 6 mesiacov
   PHPSeSSID štandardné cookies CMS WordPress pre zaznamenanie session daného používateľa a jeho pohyb na stránke CMS WordPress 6 mesiacov
   Cookies tretej strany
   Názov cookies Účel Kategória Platnosť
   _ga_R7LT7Q18N0 Tento súbor Cookie ukladá typ odporúčania, ktorý používate na návštevu tejto webovej stránky, či už priamym spôsobom, cez odkaz, vyhľadávanie webovej stránky alebo kampaň ako je inzercia alebo e-mailový odkaz. Používa sa na výpočet prenosu údajov vyhľadávania, reklamné kampane a navigáciu na stránke na tejto webovej lokalite. Súbor Cookie sa aktualizuje pri každom zobrazení tejto stránky na tejto lokalite. Google Analytics 6 mesiacov
   _gid Tento súbor cookie sa zvyčajne uloží do prehliadača po Vašej prvej návšteve tejto webovej stránky z daného prehliadača. Ak ste súbor Cookie odstránili a cez prehliadač následne navštívite túto webovú stránku, uloží sa nový súbor Cookie. Tento súbor cookie sa používa na zistenie počtu unikátnych návštevníkov webovej stránky a aktualizuje sa pri zobrazení každej stránky. Tento súbor Cookie sa okrem toho uloží s unikátnym identifikátorom, ktorý služba Google Analytics používa na zaistenie platnosti a prístupnosti súboru Cookie ako zabezpečovacieho opatrenia navyše. Google Analytics 2 roky
   _ga Služba Google Analytics generuje tento súbor cookie na rozlíšenie používateľov. Google Analytics 2 roky
   YouTube Zobrazenie YouTube videí na stránke. Viac informácií nájdete tu. YouTube 13 mesiacov
  5. Ako kontrolovať súbory cookie Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
  6. Ako odmietnuť používanie súborov cookie Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Webová stránka sestrimeprenas.sk automaticky ukladá Cookies potrebné pre svoj chod (Dôležité súbory Cookies) a na súhlas s používaním všetkých Cookies vyzve už pri prvej návšteve webovej stránky v samostatnom paneli v spodnej časti obrazovky.
  7. Ako zmeniť nastavenie cookie na stránke sestrimeprenas.sk Pre vyvolanie okna na nastavenie súborov cookie použite odkaz nižšie. Zmeniť nastavenie cookies na stránke

 8. Technické ustanovenia
  1. Stránka ako taká je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Niektoré informácie na Stránke sú publikované v podobe dokumentov vo formáte PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe. V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte RTF. Tieto dokumenty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov [PS1] .

 9. Záverečné ustanovenia
  1. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia znením podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
  2. Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Užívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky.
  3. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporov budú súdy postupovať podľa slovenských právnych predpisov.
  4. Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
  5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné a neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram