Dodávatelia tepla pre bytové a rodinné domy

Dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Cieľ:

Pokryť dodatočné náklady v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v roku 2023 prostredníctvom dotácií z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Oprávnení príjemcovia:

Regulovaný subjekt (dodávateľ tepla), ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorému Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím.

Oprávnené náklady:

Nerealizované príjmy dodávateľa tepla súvisiace s dodávkou tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch v roku 2023, ktoré pokrývajú rozdiel medzi nákladmi na dodávku tepla pre koncových odberateľov tepla u tohto dodávateľa tepla pri uplatnení ceny schválenej alebo určenej Úradom pre rok 2023 a nákladmi pri uplatnení ceny na dodávku tepla určenej podľa nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. z 15.decembra 2022.

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 1. 2023

Lehota na predkladanie žiadostí: 31. 12. 2023

Disponibilný objem zdrojov: 394 800 000 EUR

Poskytovateľ dotácie:

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Maximálna suma dotácie: 100 % oprávnených nákladov pre dodávateľa tepla

Minimálna suma dotácie: -

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Podávanie žiadosti: elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk

Podrobné informácie o výzve

Kontakt pre viac informácií:

Telefón: +421 2 4854 1713

E-mailová adresa: teplo.dotacia@mhsr.sk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram