Ako zistiť, do akej miery je váš dom energeticky úsporný?

Porovnať, do akej miery sú rodinné domy úsporné a koľko energie spotrebujú, pomáhajú energetické certifikáty. Podľa výsledkov energetickej certifikácie sa budovy zaraďujú do energetických tried A0 až G. Trieda A0 je najúspornejšia, trieda G je najmenej úsporná.

Pri certifikácii sa nezohľadňujú reálne spotreby energie ani príslušné náklady na prevádzku. Energetická trieda je určená výpočtom podľa konkrétnych vlastností stavby a použitých technológií. Certifikáty obsahujú aj návrhy opatrení, ako je možné vylepšiť energetickú hospodárnosť budovy.

Od roku 2021 sa môžu stavať len budovy v triede A0 – teda budovy s takmer nulovou potrebou energie. Odpoveď na otázku, ako dostať lepšiu známku pri certifikácii a platiť za energiu menej, je dlhá, ale jednoznačná. Treba dôsledne dom zatepliť, osadiť vysoko tepelnoizolačné okná, znížiť tepelné straty aj úniky cez konštrukčné tepelné mosty, zvýšiť tepelné zisky cez okná v chladnom období a efektívne využívať obnoviteľné zdroje energie. Dbať treba aj na dodržiavanie technologických postupov pri výstavbe, aby bola budova bez netesností a konštrukčných chýb. Energia z obnoviteľných zdrojov by mala v ročnom súhrne pokryť významnú časť potreby energie na prevádzku budovy.

To, do akej triedy spadá váš rodinný dom, sa určuje podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody a zariadení, ktoré sú pritom použité. Výsledkom certifikácie je stanovenie takzvaného globálneho ukazovateľa primárnej energie v kWh/m² za rok.

Energetické triedy spotrebičov od A do G, pričom A predstavuje najvyššiu účinnosť a G najnižšiu.
Škála energetických tried podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2)

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si na stránke www.zitenergiou.sk

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram